پیاده سازی ایزو

برای مفهوم پیاده سازی ایزو ابتدا باید با مغهوم استاندارد یا ایزو آشنا شویم:

استاندارد به معنی ﺗﻮاﻓﻖ و ﻗﺮار در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ اﻟﮕﻮ می باشد و پیاده سازی ایزو یعنی دریافت یک گواهینامه مبنی بر اینکه این توافقات و قرار ها به صورت کامل اجرایی شده است

ﻣﻔﻬﻤﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود:

1- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت : اﻧﺪازه ، ﺷﮑﻞ ، رﻧﮓ ، ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي

2-اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري: رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ واﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي

پس انواع مختلفی از پیاده سازی ایزو ها داریم که مطابق بر نیاز سازمانی می توانیم آها را اجرایی کنیم 

اﻧﻮاع دﯾﮕﺮي از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ:

1-   ﺷﺮﮐﺘﯽ ، ﻣﻠﯽ ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

2-    اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ 

3-   ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻤﯿﺰي

پس پیاده سازی ایزو معادل استاندارد سازی است و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي، از ﯾﮑﻄﺮف ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺣﻮزه و ﻣﺠﺮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.اما معایب آن در مقابل مزایای آن بسیار ناچیز است.

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :



هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

 • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا