مشاور ایزو

درباره مشاور ایزو چند مفهوم را باید یداتید :

ﻣﺸﺘﺮي 

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ( در داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط دارد و ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ دارد.

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ

درﺟﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد:

آﯾﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن با مشاور ایزو اﻫﺪاف درﺳﺘﯽ را دنبال می کنیم ؟

آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﯾﻢ، و با مشاور ایزو در ﺻﺪد رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﯾﻢ ؛ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ؟  

ﮐﺎراﯾﯽ

ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺮاي درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد پی از مشاور ایزو اﺳﺖ.

روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي

ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﮐﻪ دروﻧﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﺎدآوري 1) دروﻧﺪادﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﺎدآوري 2) ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

ﯾﺎدآوري 3) ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﯾﮋه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.پس این موارد در مشاور ایزو به صورت شفاف و بهینه اجرایی می شوند.

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

 • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا