مشاوره ایزو

در رابطه با مشاوره ایزو باید یک نظریه که به عنوان پایه استاندارد محسوب می شود را بدانیم :

ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ:

ﻧﻈﺮﯾﻪ دﮐﺘﺮ دﻣﯿﻨﮓ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺒﻮد اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻟﺰاﻣﺎت مشاوره ایزو ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ (PDCA) ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ 1930 از ﺳﻮي واﻟﺘﺮ ﺷﻮارت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮد وي، دﺑﻠﯿﻮ ادواردز دﻣﯿﻨﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪ ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﺪل دﻣﯿﻨﮓ و ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﻣﯿﻨﮓ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺪاوم ﭘﮋوﻫﺶ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ مشاوره ایزو ﺑﺮﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﺮﺧﻪ ي او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ آن را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺟﺮا، ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ مشاوره ایزو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﭼﺮﺧﻪPDCA  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﻮﯾﺎ برای مشاوره ایزو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي در مشاوره ایزو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

 • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا