اخذ گواهینامه ایزو


برای درک بهتر مفهوم اخذ گواهینامه ایزو و مزایای آن یک مثال جالب عنوان می کنیم :

اخذ اﯾﺰو در اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻦ و راﺣﺖ 33 ﻣﻌﺪﻧﭽﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﻣﻌﺪن ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﺮد. ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﯾﮑﻰ ﯾﮑﻰ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل ”Phoenix“ ﻃﻮل 624 ﻣﺘﺮى را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ. ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻧﺎﺳﺎ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رادﯾﻮﯾﻰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اخذ اﯾﺰو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﻌﻮدى ﺑﻰ ﺗﮑﺎن و اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪن ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﺨﻨﮕﻮى ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد اخذ اﯾﺰو ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ با کمک اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 18738:2003، ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ-  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮ اداﻣﻪ داد ISO 18738 ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﭙﺴﻮل و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺒﻮد، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻌﺪن، ﺷﻔﺖ، ارزﯾﺎﺑﻰ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷتی و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻﺑﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و با اخذ گواهینامه ایزو موفق به انجام این کار شدند.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺘﺎب و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺘﺎب اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 18738 ﯾﮑﻰ از 26 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﻰ 178 ISO/TC ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ، ﭘﻠﻪ ﻫﺎى ﺑﺮﻗﻰ و ﭘﯿﺎده روى ﺑﺮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در این مورد خاص توانست جان این معدنچیان را نجات دهد.  ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر : • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا