استاندارد ایزو


در رابطه با استاندارد ایزو باید ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ راﯾﺲ و وﯾﮑﻼﻧﺪ را بررسی کنیم:

راﯾﺲ و وﯾﮑﻼﻧﺪ (Rise & Wiklund,1992) ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ 

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ارزش اﻓﺰوده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد و با استاندارد ایزو مدیریت می شود. ( ﻓﺮوش ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش)

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و با استاندارد ایزو مدیریت می شود.

(ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ، ﺧﺮﯾﺪ ، ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن)

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و با استاندارد ایزو به صورت کامل مدیریت می شود.

 ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر : • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا