صدور ایزو

درباره صدور ایزو ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل مدیریت ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻃﻮل ﺳﺪه ﻫﺎي اﺧﯿﺮ مدیریت  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪ وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت آماده ﻣﯽ ﻧﻤﻮد . ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ، ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻠﯽ می ﺳﺎﺧﺖ و آن ﺑﻪ ﺻﻮرت تکمیلی در آورده ﺑﻮد . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ نیاز به مرجعی برای صدور ایزو بیشتر می شد و  ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .  در ﺳﺎل 1924 ، واﻟﺘﺮ ﺷﻮﻫﺎرت ، از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه Bell  Telephone  ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار آﻣﺎري ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ داد . اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎري ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن دﻫﻪ دوج و روﻣﯿﮓ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از آن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﯽ 100 % اراﺋﻪ دادﻧﺪ .  در ﺳﺎل 1946 ، اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل مدیریت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ . اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل مدیریت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و از آن به بعد انسانها اهمیت صدور ایزو از یک سازمان مورد اعتماد و اعتبار را دریافتند و صدور ایزو را توسط یک سازمان بین المللی و تایید شده پیاده سازی کردند. 

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

 • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا