گواهینامه ایزو

برای تعریف مفهوم گواهینامه ایزو ابتدا به تعریف واژه مدیریت می پردازیم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ،ﻃﺮﺣﺮﯾﺰي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ، ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل. ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ و ﻧﻘﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﯿﺎن واژه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﮑﻤﻞ از ﯾﮏ واژه ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارد".

ﭘﯿﺘﺮ ﺳﻨﮋ در ﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در آن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ.اکنون برای فهم بهتر مفهوم گواهینامه ایزو باید سیستم را تعریف کنیم:

ﺳﯿﺴﺘﻢ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﺟﺰاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ

د راﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ: اﺟﺰا - ﺗﻌﺎﻣﻞ - ﻫﺪف، ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺰاﯾﯽ دارد. اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ در راﺳﺘﺎي ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

پس با گواهینامه ایزو شما در واقع سیستم مدیریت پیاده سازی می کنید ،سیستم مدیریت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎر.

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ازﻣﺪﯾﺮ ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه و ﻋﻤﺪه زﻣﺎن ﺻﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻼن و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.پس با گواهینامه ایزو در واقع باید بتوان به جایی رسید که سیستم ها خود به خود به کار خودئ ادامه دهند.

 

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

 • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا