مقالات


انواع ساختارهاي برنامه‌ريزي استراتژيك در شركتهاي ايراني

انواع ساختارهاي برنامه‌ريزي استراتژيك در شركتهاي ايراني


1-    كاملاً متكي به مشاور (Out Sourcing)
2-    تشكيل تيم پروژه – واحدي متشكل از مشاور و نيروهاي كارفرما
3-    ساختار متكي به نيروهاي داخلي بدون استفاده از مشاور شامل :‌

ادامه مطلب

ارزيابي عملكرد بنگاههاي اقتصادي ایزو

مقدمه و طرح موضوع
ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، فضاي جديد و فرصت مناسبي را فراروي اقتصاد ايران براي رشد و توسعه بيشتر و عميق‌تر قرار داده است. برخي از دولتمردان اعتقاد دارند اجراي كامل سياست‌هاي مزبور به مثابه يك تحول عظيم اقتصادي و يا به عبارتي يك انقلاب اقتصادي است.
اينك پرسش مهم اين است چگونه مي‌شود از خصوصي سازي به نتايج مورد نياز دست يافت ؟ فراموش نكنيم خصوصي سازي در صورتي به بهترين وجه ممكن عمل مي‌كند كه به عنواني بخشي از برنامه توسعه بهره‌وري به اجرا درآيد. خصوصي سازي در برخي كشورهاي موفق، با اصلاحاتي براي توسعه بازار و از بين بردن نوسان قيمت‌هاي نرخ ارز و تشويق و توسعه بخش خصوصي همراه بوده است. به جاي اين كه هدف، افزايش نرخ فروش يا واگذاري به بازارهاي حمايت شده باشد، بهتر اين است كه آن را در قالب حذف قدرت انحصاري دولت و آزادسازي فعاليت‌هاي رقابتي تعريف كنيم و البته بهتر اين است كه به جاي افزايش قيمت‌ها با فروش به بازاري بدون نظارت، قوانيني ايجاد كنيم تا از حقوق خريدار هم حمايت شود.
نبايستي فراموش شود كه در خصوصي سازي موفق، نظارت نقش مهمي دارد. موفقيت سياسي و اقتصادي خصوصي سازي در گرو شفافيت روند خصوصي سازي است. كشورهايي كه روند شفافي در فروش شركت‌هاي خود در پيش گرفتند، در اجراي سياست خصوصي سازي، به بن بست نرسيدند. اين كشورها فرآيند فوق را به كمك فروش رقابتي، ايجاد ملاك‌هاي واقعي در گزينش خريداران و كاهش تشريفات اداري در كنترل روند فروش به انجام رساندند.

ادامه مطلب

تشريح عناصر EFQM ,INQA

تعريف :
آنچه كه سازمان در ارتباط با عملكرد برنامه‎ريزي شده خود بدست مي‎آورد.

اين معيارها نتايج كليدي طرح ريزي شده توسط سازمان مي‎باشند كه متناسب با موضوعات و اهداف سازمان مي‎تواند دربرگيرنده نكات زير باشد :
•    پيامدهاي مالي
-    دستيابي به ارقام بودجه
-    حسابهاي بررسي شده ازجمله درآمد، سود و اقلام هزينه‎اي
-    برگشت سرمايه
-    سود

ادامه مطلب

آشنایی با EFQM، قسمت ششم

فصـل ششم
در مسير برتري و تعالي سازماني
6ـ1ـ مقدمه
در اين فصل با برخي از روشهاي اجرايي و تطبيق شرايط سازمان با خواسته‎ها و معيارهاي مدلهاي برتري سازماني آشنا مي‎شويد. هدف اين فصل تبيين برخي از تجارب مؤلف در زمينه اجراء و استقرار معيارهاي برتري سازماني و قرار گرفتن در مسير سرآمدي است. قطعاً شما خواننده گرامي نيز باتوجه به تجارب و يافته‎هاي خود بايد براساس فرهنگ، ويژگيها و شرايط خاص سازماني كه در آن اشتغال داريد مي‎توانيد مسير تعالي و برتري سازماني خود را در يك حركت جمعي و از طريق اجماع با همكاران خود تعيين و مشخص نمائيد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت پنجم

رويکرد :
  اجرای احکام کارگزينی مربوط به ترفيعات , انتصابات , دوره های آموزشی , امتيازات تشويقی , امتيازات مربوط به خدمت درجبهه و بسيج , استخدام و نقل و انتقالات , مأموريت و اضافات سالانه و همچنين پرداخت فوق العاده ها شامل : جذب , بدی آّ و هوا , محروميت از تسهيلات زندگی , سختی کار , سرپرستی براساس آئين نامه های وزارت نيرو و مصوبات
- شورای عالی کار : ايجاد راهکارهايی جهت تسهيل در امر جمع آوری سوابق حق بيمه مستخدمين تأمين اجتماعی در زمينه بهبود سال قبل)

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت چهارم

    رويكردها:    

-    تهيه و تدوين منابع و اطلاعات مورد نياز به منظورارتقاء دانش كاركنان
-    توسعه برنامه هاي ارتباطي ، افقي ، عمودي و مورب بين واحدهاي سازمان با استفاده از تكنولوژي   S.D.I  ( اشاعه اطلاعات گزيده)
-    ارتباط دو جانبه با سيستم اطلاع رساني روز و استفاده از فرمهاي نظر خواهي و نياز سنجي اطلاعاتي

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت سوم

 رویکرد :
      بر اساس سیاستها و استراتژیها و  بخشنامه های هیئت وزیران و وزرات نیرو  ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سیاستها و استراتژیهای شرکت در کمیته راهبری تحول اداری مبنی بر بکارگیری برنامه های تحول اداری جهت مشارکت کارکنان و توانمندسازی آنان مقرر گردید که  :

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت دوم

رویکرد:
 نیاز سنجی برنامه های آموزشی - انطباق آموزشهابانیازهای واحدها - ارزیابی دوره های آموزشی -ارزشیابی سالانه کارکنان - ترويج كارتيمي
استقرار :
 1- نیاز سنجی آموزشی از واحد ها ،تهیه تقویم آموزشی و پیش بینی بودجه .

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت اول

رویکرد :
-  تهیه و تدوین منشور سیاستهای راهبردی معاونت منابع انسانی ( تاپایان سال 83 )      
-  تصویب سازمان جدید شرکت درقالب الگوی موردعمل کلیه شرکت های برق منطقه ای به تعداد650 نفر و فراهم نمودن شرايط جايگزين آن باسازمان فعلي شركت

ادامه مطلب

نحوه پيدايش شش سيگما - ایزو

روش نيرومند در اجراي كسب و كار در قرن بيست و يكم بوده و منجر به حفظ بقاء و ارتقاء مستمر سازمان در بازار رقابت جهاني مي گردد . موتورولا امروزه به عنوان يكي از سازمان پيشرو در كيفيت شناخته مي شود هدف آغازين و سمبوليك اين رويكرد رسيدن به سطح كيفيت 4/3 خطا در ميليون مي باشد فراگير شدن كيفيت در كليه سطوح و طراحي نيرومند به نحوي كه محصولات خدمات و قطعات به سطح قابل قبول تغيير پذيري غير حساس گردند از جمله الزامات اصلي جهت تحقيق هدف شش سيگما مي باشند .

ادامه مطلب

آشنایی با EFQM قسمت پنجم

5ـ1ـ منطق (RADAR Logic) RADAR و جايگاه آن در مدل تعالي EFQM
طبق منطق RADAR هر سازمان بايد نتايجي را كه بعنوان پيامد دستيابي به خط مشي و راهبردهاي خود هدف‎گذاري نموده است، مورد سنجش قرار داده و اندازه‎گيري نمايد. در اين مورد سازمان بايد مجموعه‎اي از رويكردهاي روشن، با ثبات و يكپارچه را كه تأمين نتايج مطلوب را امكانپذير مي‎نمايد شناسايي و تدوين نموده و آنها را به طريقي نظام يافته و بگونه‎اي كه از اجراي كامل آنها اطمينان حاصل شود جاري نمايد. سازمان بايد بطور مرتب رويكردهاي خود را مورد ارزيابي و بازنگري قرار داده و آنها را بهبود دهد.

ادامه مطلب

مرحله اندازه‌گيري ایزو

مرحله اندازه‌گيري Measure Phase
ما در مرحله اندازه‫گيري قرار داريم
گام‫هاي مرحله اندازه‫گيري
اهداف فاز اندازه‌گيري
نمودار جريان فاز اندازه‌گيري Measure
جمع‌آوري داده‌ها Data Collection
گام 2-1
گام‫هاي مرحله اندازه‫گيري
آماده‌سازي براي فاز تحليل

ادامه مطلب

آشنایی با EFQM قسمت چهارم


فصـل چهارم
جايزه ملي كيفيت ايران
و
نحوه اعطاي آن
مروري برجايزه ملي كيفيت ايران

ادامه مطلب

مرحله بهبود ایزو

اولين بار به هدف زدن

–كاهش زمان بين مرحله تعريف تا تحويل
–كاهش هزينه پيشرفت و ساخت
–به حداقل رساندن ريسك شكست
–به حداقل رساندن تغييرات طرح پس از انتشار آن
–بهبود كيفيت محصولات و خدمات از نقطه نظر مشتري

ادامه مطلب

آشنایی با EFQM قسمت سوم

3ـ1ـ مقدمه
در اين فصل ضمن تشريح معيارهاي مدل EFQM و خواسته‎هاي آنها به تشريح چگونگي اجراء و ملاحظات خاصي كه سازمان‎هاي ايراني در اين مورد بايد به آنها توجه كنند مي‎پردازيم. نكته مهم و تعيين كننده آن است كه يك روش معين و مشخص براي تأمين معيارهاي مندرج در اين مدل وجود ندارد و هر سازماني مي‎تواند به تناسب شرايط و وضعيت خود در اين مورد اقدام نمايد.

ادامه مطلب

انجام بازرسی ایزو

انجام بازرسی
مثال: نمودار کنترل کیفیت فرآیند
نمودار کنترل کیفیت فرآیند: برنامه ریزی
نمودار کنترل کیفیت فرآیند:بررسي
نمودار کنترل کیفیت فرآیند: عمل
برگه گزارش کار پروژه-13 : نمودار کنترل کیفیت فرآیند
دستورالعمل: برای شروع رسم نمودار کنترل کیفیت فرآیند در پروسه خودتان از نمودار صفحه بعد استفاده کنید. می توانید از فلوچارتی که در مرحله آنالیز تهیه کرده اید بعنوان نقطه شروع استفاده کنید. حداقل دو شاخصی که در فرآیند شما قابل ردیابی و اندازه گیری باشند را معرفی کنید. بر اساس آنچه که این شاخص ها روشن می کنند کارهایی که اپراتور باید انجام دهد را لیست کنید.

ادامه مطلب

رويكرد فاز تحليل ایزو

رويكرد فاز تحليل
چه چيزي نياز است درباره يك فرآيند بدانيم ؟
بسياري از عيوب به اين دليل رخ مي‌دهند كه چيزي در فرآيند بطور اشتباه و ناكارا انجام مي شود.
براي بهبود سطح سيگماي يك فرآيند، لازم است كه بتوانيد مشكلات فرآيند را مشخص كرده و راههاي بهتر و موثرتر انجام آن كار را پيدا كنيد. 
در اين بخش، ابزارهايي را مي‌آموزيد كه به شما كمك مي‌كنند كه فرآيند را بهتر درك كنيد و موارد زير را شناسايي كرده و اقدامات لازم را به عمل آوريد.

ادامه مطلب

مرور مراحل فاز تعريف ایزو

فاز تعريف
مرور مراحل فاز تعريف
سه حوزه اي كه به آن پرداخته مي شود عبارتند از :
انتخاب پروژه و تهيه پيش نويس منشور پروژه
تجزيه و تحليل SIPOC اوليه 
جمع آوري و تاييد صداي مشتري
اهداف
درك مفهوم سازماني براي پروژه هاي بهبود فرآيند.
درك چگونگي انتخاب پروژه DMAI2Cو توانائي بكارگيري معيار متناسب با پروژه.
شناخت عناصر اوليه منشور و توانائي تهيه منشور پروژه.
درك اصول تخمين تاثير تجاري يك پروژه و توانائي ارتباط آنها به پروژها.
توانايي شناسائي افراد كليدي و سهامداران و قرار دادن آنها در طرح تجاري پروژه.

ادامه مطلب

احراز كيفيت برتر ایزو

قابلیتهای بهبود: 
احراز كيفيت برتر و افزایش قابلیت اعتماد در محصولات تولید شده و مونتاژ شده نیازمند چارچوبی است كه به قابلیتهای سازمان در زمينه‌هاي مدیریت، کاربرد اطلاعات و تکنولوژی يكپارچگي ببخشد. براي استفاده از اطلاعات، وجود يك سری ابزارهای آماری كه بتوان به وسیله آنها عملکرد فرآیندها و تولیدات را بهينه نمود، بسیار ضروری است. در دنياي رقابتی امروز، كيفيت خوب يك ویژگی تجملاتي نيست بلکه از دیدگاه هر دوي توليدكنندگان و مصرف كنندگان يك نیاز بنیادی است. 
صرف نظر از تعريفهاي متعدد كيفيت، يك سري ويژگيهاي مشترك جهاني براي آن درنظر گرفته شده است كه عبارتند از : عملكرد دقيق، حداقل تغيير و كمترين هزينه.
دانشمندان و مهندسيني كه به طور عمومي و كلي با مسائل برخورد مي كنند علاقمند به مورد اول، آمارگران، متمايل به مورد دوم و مديران تجاري دوستار مورد سوم مي باشند. بديهي است فرآيند و يا محصولي موفق است كه برخوردار از همه موارد فوق باشد.

ادامه مطلب


 • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا